REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIANY TOWARÓW

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w SKLEP ZABAWKOWY Kamil Wondek 55-200 Oława, Rynek 13, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego,
b. Towary – produkty zakupione w Sklepie Zabawkowym,
c. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży Towaru,
d. Kupony Prezentowe –bony towarowe, wydawane na okaziciela, uprawniający konsumenta do realizacji w Sklepie Zabawkowym.

§ 2

1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Sklepie Zabawkowym.

2. Regulamin dostępny jest w: SKLEP ZABAWKOWY Kamil Wondek 55-200 Oława, Rynek 13

§ 3

Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.

II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.

§ 4

1. Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminach:

Zwrot – wyłącznie w dniu sprzedaży
Wymiana – 14 dni od Daty Sprzedaży.

2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać wyłącznie w sklepie w którym dokonano zakupu Towaru.

§ 5

Konsument nie może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru bez spełnienia następujących warunków:

a. Konsument posiada dowód zakupu Towaru

b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,

c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym, i niezniszczonym opakowaniu,

§ 6

Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.

III. Uwagi i skargi.

§ 8

1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Zabawkowym, w godzinach otwarcia.

2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.

3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie dnia 02.11.2017 r.